♠ მუხლი 307. გადაწყვეტილების განმარტება / Article 307 - Clarification of the decision

 დახმარება საგადასახადო დავაში , Assistance in tax disputes: info@forms.ge

1. მომჩივანსა და საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვთ, მიმართონ დავის განმხილველ ორგანოს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების განმარტების მიზნით.
2. დავის განმხილველი ორგანო გადაწყვეტილების განმარტებისას ხელმძღვანელობს იმავე ვადებით, რომლებიც დადგენილია საჩივრის განხილვისათვის.
3. განმარტება გადაწყვეტილების განუყოფელი ნაწილია და იგი ეგზავნება დავაში მონაწილე პირებსა და ორგანოებს.
4. გადაწყვეტილების აღსრულების შემდეგ მისი განმარტება დაუშვებელია.

1. The appellant and the tax authority may apply to the dispute resolution body for clarification of the decision made by the latter.

2. While clarifying its decision, a dispute resolution body shall observe the same time-frames that are fixed for appeal resolution.

3. Clarifications shall form an integral part of the decision and shall be sent to the persons and authorities involved in the dispute.

4. Once executed, the decision shall not be clarified.