♠ მუხლი 303. საჩივრის განხილვის შეჩერება / Article 303 - Suspension of resolution of an appeal

 დახმარება საგადასახადო დავაში , Assistance in tax disputes: info@forms.ge

1. დავის განმხილველი ორგანო უფლებამოსილია საკუთარი ინიციატივით ან მხარის მოტივირებული შუამდგომლობით შეაჩეროს საჩივრის განხილვა დამატებითი ინფორმაციის ან/და დოკუმენტაციის მოსაპოვებლად.
2. საჩივრის განხილვის შეჩერებისას დავის განმხილველი ორგანო უფლებამოსილია დაავალოს მომჩივანს ან/და საგადასახადო ორგანოს, წარმოადგინოს დამატებითი ინფორმაცია ან დოკუმენტაცია საჩივრის ფარგლებში განსახილველი საკითხების შესახებ.
3. თუ დავის განმხილველი ორგანოს დავალების შესრულება დადგენილ ვადაში ვერ ხერხდება, ამის შესახებ გონივრულ ვადაში უნდა ეცნობოს დავის განმხილველ ორგანოს.
4. დამატებითი ინფორმაციის ან/და დოკუმენტაციის მოპოვების საფუძვლით საჩივრის განხილვის შეჩერების საერთო ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 45 დღეს.
5. დავების განხილვის საბჭოს სხდომის ჩაუტარებლობის შემთხვევაში საბჭოს თავმჯდომარეს ან მის მოადგილეს, ხოლო მათი არყოფნის შემთხვევაში – საბჭოს სხდომაზე დამსწრე წევრს, უფლება აქვს, მიიღოს გადაწყვეტილება აღნიშნულ საბჭოს სხდომაზე განსახილველი საჩივრის განხილვის არა უმეტეს 30 დღით შეჩერების თაობაზე, რის შესახებაც ეცნობება მომჩივანს.

1. A dispute resolution body may suspend, on its own initiative or based on a party’s reasonable petition, resolution of an appeal in order to obtain additional information and/or documents.

2. While suspending the resolution of an appeal, a dispute resolution body may request that the appellant and/or the tax authority produce additional information or documents on the matters to be resolved within the scope of the appeal.

3. If the request of a dispute resolution body cannot be satisfied within the fixed term, the dispute resolution body shall be notified accordingly within a reasonable time.

4. The total duration of suspension of resolution of an appeal on the grounds of obtaining additional information and/or documents shall not exceed 45 days.

5. If the session of the Dispute Resolution Council is not held, the Chairperson or Vice-chairperson of the Council or in their absence – a member present at the session of the Council may make a decision on suspension of the appeal to be resolved at the session for maximum of 30 days, notifying the appellant to that effect.