♠ მუხლი 300. საჩივრის წარმოებაში მიღება / Article 300 - Filing an appeal for processing

 დახმარება საგადასახადო დავაში , Assistance in tax disputes: info@forms.ge

1. დავის განმხილველი ორგანო საჩივარს წარმოებაში არ იღებს, თუ იგი არ აკმაყოფილებს შემდეგ პროცედურულ მოთხოვნებს:
ა) საჩივარში არ არის მითითებული მომჩივნის საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი;
ბ) საჩივარში არ არის მითითებული მომჩივნის საკონტაქტო მონაცემები;
გ) საჩივრიდან არ ირკვევა მოთხოვნის არსი;
დ) საჩივარს არ ერთვის გასაჩივრებული გადაწყვეტილების ან მის გამოცემასთან დაკავშირებული დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
ე) საჩივრის ან მისთვის დართული დოკუმენტების გვერდები დაუნომრავია;
ვ) საჩივარი ან მისთვის დართული დოკუმენტაცია არ იკითხება;
ზ) საჩივარი ან მისთვის დართული დოკუმენტი არ არის შედგენილი საქართველოს სახელმწიფო ენაზე;

თ) საჩივარი ხელმოუწერელია (გარდა ელექტრონულად წარმოდგენილი საჩივრისა).

649-IIს ამოქმედდეს 2018 წლის 1 ივლისიდან

თ) საჩივარი ხელმოუწერელია.
2. თუ საჩივარი არ აკმაყოფილებს პროცედურულ მოთხოვნებს, მომჩივანს წერილობით ეცნობება ამის შესახებ და მიეცემა არანაკლებ 5 დღე საჩივარში არსებული ხარვეზის გამოსასწორებლად. დავის განმხილველ ორგანოს უფლება აქვს, მომჩივნის მოტივირებული მოთხოვნის შემთხვევაში გააგრძელოს ხარვეზის გამოსასწორებლად მიცემული ვადა.
3. დავის განმხილველი ორგანო უფლებამოსილია ხარვეზის არსებობის მიუხედავად მიიღოს საჩივარი წარმოებაში, თუ იგი არსებითად არ უშლის ხელს საჩივრის განხილვას.

1. A dispute resolution body shall not accept an appeal for processing, if the appeal:

a) does not indicate the appellant’s identification/personal number;

b) does not indicate the appellant’s contact details;

c) fails to clarify the essence of claim;

d) a copy of an appealed decision or of a document related to its issuing (if any) is not attached;

e) or the appended documents have unnumbered pages;

f) or the appended documents are not readable;

g) or the appended documents are not made in the state language of Georgia;

h) (except the appeal lodged electronically) is not signed.

2. If the appeal does not meet the procedural requirements, the appellant shall be given written notice, as well as at least five days to remedy the shortcomings in the appeal. The dispute resolution body may prolong the time for remedy of the shortcomings in the case of a well-grounded request of the appellant.

3. A dispute resolution body may accept an appeal for processing irrespective of a shortcoming, if such a shortcoming does not essentially impede the resolution of the appeal.