♠ მუხლი 297. საგადასახადო დავის განმხილველი ორგანოები / Article 297 - Authorities with competence for tax dispute resolution

 დახმარება საგადასახადო დავაში , Assistance in tax disputes: info@forms.ge

1. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში საგადასახადო დავის განმხილველი ორგანოები არიან შემოსავლების სამსახური და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭო (შემდგომში – დავის განმხილველი ორგანოები).
2. დავების განხილვის საბჭო არის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული საგადასახადო დავის განმხილველი ორგანო.
3. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში საგადასახადო დავა ორეტაპიანია და იწყება საჩივრის შემოსავლების სამსახურში წარდგენით.

2391-IIს

3. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში საგადასახადო დავა ორეტაპიანია და იწყება საჩივრის შემოსავლების სამსახურში წარდგენით, გარდა ამ მუხლის 3​-1 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

3-​1. ამ კოდექსის 47-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული წინასწარი გადაწყვეტილება შემოსავლების სამსახურში არ საჩივრდება. პირს უფლება აქვს, ამ კოდექსის 47-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული წინასწარი გადაწყვეტილება გაასაჩივროს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებულ დავების განხილვის საბჭოში.

4. დავების განხილვის საბჭოს შემადგენლობას განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა.
5. დავის განმხილველ ორგანოებს აქვთ საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული რეგლამენტი, რომელიც განსაზღვრავს საჩივრის განხილვისა და მომჩივნებთან ურთიერთობის წესს.
6. დავების განხილვის საბჭოს ჰყავს აპარატი, რომელიც უზრუნველყოფს საბჭოში შესული საჩივრების განსახილველად მომზადებას, მომჩივნებისთვის სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდებას და საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გაფორმებას.
7. დავების განხილვის საბჭოს აპარატს უფლება აქვს, თავისი ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით დავის მხარეებთან ჩაატაროს მოსამზადებელი შეხვედრა საჩივართან დაკავშირებული გარემოებების დასაზუსტებლად.

1. The authorities having the competence to resolve a tax dispute within the system of the Ministry of Finance of Georgia shall be the Revenue Service and the Dispute Resolution Council under the Ministry of Finance of Georgia (the dispute resolution bodies).

2. The Dispute Resolution Council shall be a tax dispute resolution body under the Ministry of Finance of Georgia.

3. A tax dispute within the system of the Ministry of Finance of Georgia shall include two stages, and shall start with lodging an appeal with the Revenue Service.

4. The composition of the Dispute Resolution Council shall be defined by the Government of Georgia.

5. The dispute resolution bodies shall have regulations approved by the Government of Georgia that defines the procedure for resolving an appeal and communicating with appellants.

6. The staff of the Dispute Resolution Council shall prepare appeals lodged with the Council for review; provide information on legal proceedings to appellants and process decisions delivered by the Council.

7. The staff of the Dispute Resolution Council, by the decision of the head of staff, may hold a preparatory meeting to ascertain the circumstances related to an appeal.