☻ თავი 42. საგადასახადო დავის წარმოება / Chapter XLII - Tax Dispute Proceedings


თავი 42. საგადასახადო დავის წარმოება

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎