۩ კარი 14. საგადასახადო დავა / SECTION XIV TAX DISPUTE


კარი 14. საგადასახადო დავა

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎