☺ მუხლი 295. საგადასახადო შეთანხმების გასაჩივრება / Article 295 - Appealing a tax agreement

გადასახადის გადამხდელმა შეიძლება გაასაჩივროს საგადასახადო შეთანხმება, თუ საგადასახადო შეთანხმება დაიდო არაუფლებამოსილი პირის მიერ.

A taxpayer may appeal a tax agreement if the tax agreement has been signed by an authorised person.