☺ მუხლი 294. საგადასახადო შეთანხმების ფორმა / Article 294 - Tax agreement form

1. საგადასახადო შეთანხმების აქტი ფორმდება შემოსავლების სამსახურსა და გადასახადის გადამხდელს შორის.
2. საგადასახადო შეთანხმებაში უნდა აღინიშნოს:
ა) გადასახადის გადამხდელის დასახელება, საიდენტიფიკაციო ნომერი ან სახელი და გვარი, პირადი ნომერი, ასევე სხვა რეკვიზიტები (საჭიროების შემთხვევაში);
ბ) მიღწეული შეთანხმების შინაარსი და პირობები;
გ) საგადასახადო შეთანხმების გასაჩივრების ვადა და წესი.

1. The tax agreement shall be executed between the Revenue Service and a taxpayer.

2. The tax agreement shall indicate:

a) the taxpayer's name, identification number or name and surname, personal number, as well as other details (if necessary);

b) the content and terms and conditions of the agreement;

c) the time limit and procedure for appealing a tax agreement.