☺ მუხლი 293. საგადასახადო შეთანხმების გაფორმება / Article 293 - Signing a tax agreement

1. გადასახადის გადამხდელი საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ განცხადებით მიმართავს შემოსავლების სამსახურს, რომელიც უფლებამოსილია:
ა) უარი თქვას გადასახადის გადამხდელთან საგადასახადო შეთანხმების გაფორმებაზე;
ბ) განცხადება თანდართულ მასალებთან ერთად წარუდგინოს საქართველოს ფინანსთა მინისტრს საქართველოს მთავრობის სხდომაზე განხილვის მიზნით.
2. საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს მთავრობა, რომელიც განსაზღვრავს გადასახადის გადამხდელის მიერ საგადასახადო შეთანხმების შესაბამისად გადასახდელი თანხის ოდენობასა და გადახდის ვადას.
3. გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია საგადასახადო შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულება შეასრულოს ამ შეთანხმებით განსაზღვრულ ვადაში.
4. საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შემდეგ შემოსავლების სამსახურის უფროსი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება გადასახადის გადამხდელის მიმართ საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა ნაწილობრივ ან სრულად გაუქმების/არგამოყენების შესახებ.
5. საგადასახადო შეთანხმების პირობების შესრულების შემდეგ გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო დავალიანება მცირდება შემოსავლების სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.
6. საგადასახადო შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულების დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობის შემთხვევაში საგადასახადო შეთანხმება გაუქმებულად ითვლება და გადასახადის გადამხდელს დაეკისრება ჯარიმა გადაუხდელი თანხის 10 პროცენტის ოდენობით.
7. საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შემდეგ დაუშვებელია შესაბამის საგადასახადო პერიოდზე დეკლარაციით დარიცხული თანხის შემცირება შესწორებული საგადასახადო დეკლარაციის წარდგენით.
8. საგადასახადო კონტროლის შედეგად დამატებით დარიცხული თანხის (საგადასახადო დავალიანების) შემცირების შესახებ საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შემდეგ დაუშვებელია:

ა) მაკონტროლებელი/სამართალდამცავი ორგანოს მიერ შემოწმებული პერიოდის ან საკითხის გადამოწმება ან/და გადასახადის გადამხდელისათვის გადასახადის/სანქციის დარიცხვა;

1182-IIს 13/07/2017

ა) მაკონტროლებელი/სამართალდამცავი ორგანოს მიერ შემოწმებული საგადასახადო პერიოდის ან საკითხის გადამოწმება ან/და გადასახადის გადამხდელისათვის გადასახადის/სანქციის დარიცხვა, გარდა იმ პირთან დაკავშირებული საგადასახადო პერიოდისა ან საკითხისა, რომელიც გადასახადის გადამხდელს მასთან საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შემდეგ შეერწყა;
ბ) გადასახადის გადამხდელის მიერ დავის დაწყება ან განახლება ახლად აღმოჩენილი/ახლად გამოვლენილი გარემოებების ან მტკიცებულებების საფუძვლით.
9. საგადასახადო შეთანხმების გაუქმების შემთხვევაში უქმდება საგადასახადო ორგანოსა და გადასახადის გადამხდელის ამ შეთანხმების შედეგად წარმოშობილი უფლებები და ვალდებულებები.
10. საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების წესი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.

1. The taxpayer shall submit an application for a tax agreement to the Revenue Service that may:

a) refuse to sign a tax agreement with the taxpayer;

b) submit the application, along with appended documents, to the Minister for Finance of Georgia for consideration at the Government Meeting.

2. The Government of Georgia shall make a decision on signing a tax agreement, defining the amount payable and the time limit of payment under the tax agreement.

3. The taxpayer shall be obliged to discharge the liabilities under the tax agreement within the term fixed by the agreement.

4. After the tax agreement has been signed, the head of the Revenue Service may make a decision on cancelling/not applying, in whole or in part, the overdue tax liability compliance security measures.

5. After the terms and conditions of the tax agreement have been satisfied, the taxpayer’s overdue tax liability shall be reduced by an individual administrative-legal act of the head of the Revenue Service.

6. If the liabilities under the tax agreement have not been satisfied within the fixed term, the tax agreement shall be deemed cancelled, and fine in the amount of 10% of the unpaid sum shall be imposed on the taxpayer.

7. After the tax agreement has been signed, it shall be impermissible to reduce the amount assessed in the tax return for the respective tax period by filing an adjusted Tax Return.

8. After a tax agreement on reducing the amount (overdue tax liability) additionally assessed, as a result of tax control, has been signed, it shall be impermissible:

a) for the controlling/law-enforcement authority to re-audit an audited period or matter and/or assess any tax/impose a penalty upon the taxpayer;

b) for the taxpayer to initiate or resume a dispute on the grounds of any newly discovered/newly detected circumstances/evidence.

9. If a tax agreement is cancelled, the rights and obligations of the tax authority and the taxpayer arising under the agreement shall be cancelled.

10. The procedure for signing a tax agreement shall be defined by an ordinance of the Government of Georgia.