☻ თავი 41. საგადასახადო შეთანხმება / Chapter XLI - Tax Agreement

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎