‼ მუხლი 290. სანებართვო პირობების შეუსრულებლობა / Article 290 - Non-fulfilment of permit conditions

1. საბაჟო საწყობის ან თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სანებართვო პირობების დარღვევა –
იწვევს ნებართვის მფლობელის დაჯარიმებას 4 000 ლარის ოდენობით .
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება (იმავე პირობების დარღვევა), ჩადენილი განმეორებით, –
იწვევს ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ჯარიმის ოდენობის გასამმაგებას.

1. Violation, by a customs warehouse or duty-free shop, of permit conditions determined by the legislation of Georgia -

shall entail imposing a fine on the permit holder in the amount of GEL 4 000.

2. Repeatedly committing the act provided for in the first paragraph of this article (violation of the same conditions) -

shall entail imposing a fine three times the amount of the fine provided for by the first paragraph of this article.