‼ მუხლი 290.-1 სსზ-ის სტატუსის მქონე პირის მიერ საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობა / Article 290-1 – Non-compliance with the tax legislation of Georgia on the part of a Special Trade Zone status holder

1. სსზ-ის სტატუსის მქონე პირის მიერ საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობა −
იწვევს პირის დაჯარიმებას 4 000 ლარის ოდენობით.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება (იმავე მოთხოვნების დარღვევა), ჩადენილი განმეორებით, –
იწვევს ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ჯარიმის ოდენობის გასამმაგებას.

1. Non-compliance with the tax legislation of Georgia on the part of a Special Trade Zone status holder -

shall entail imposing a fine on the person in the amount of GEL 4 000.

2. Repeatedly committing the act provided for in the first paragraph of this article, (violation of the same conditions) -

shall entail imposing a fine three times the amount of the fine prescribed by the first paragraph of this article.