‼ მუხლი 288. მიკრო და მცირე ბიზნესის საქმიანობის წესის დარღვევა / Article 288 - Violation of the rules for conducting micro or small businesses

ქმედება, რამაც ამ კოდექსის 85-ე მუხლის მე-4 ნაწილში ან 89-ე მუხლის მე-3 ნაწილში მითითებული საფუძვლების გამო გამოიწვია საგადასახადო ორგანოს მიერ პირისათვის მიკრო ან მცირე ბიზნესის სტატუსის გაუქმება, –
იწვევს პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.

2391-IIს

ქმედება, რამაც ამ კოდექსის 85-ე მუხლის მე-4 ნაწილით ან 89-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „გ“ ან „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლის გამო გამოიწვია საგადასახადო ორგანოს მიერ პირისათვის მიკრო ბიზნესის სტატუსის ან მცირე ბიზნესის სტატუსის გაუქმება, –

იწვევს პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.

Any act that, based on the grounds referred to in Article 85(4) or Article 89(3) of this Code, has caused cancellation by the tax authority of the status of a micro or small business for a person -

shall entail imposing a fine on the person in the amount of GEL 500.