‼ მუხლი 288.-3 სავალდებულო მარკირებას დაქვემდებარებული არააქციზური საქონლის მარკირების გარეშე მიწოდება, ტრანსპორტირება, ექსპორტი, იმპორტი / Article 288-3 - Delivery, transportation, export or import of non-excisable goods subject to mandatory affixing of stamps, without stamps

სავალდებულო მარკირებას დაქვემდებარებული არააქციზური საქონლის მარკირების გარეშე მიწოდება, ტრანსპორტირება, ექსპორტი, იმპორტი −
იწვევს მწარმოებლის ან იმპორტიორის დაჯარიმებას მარკირების გარეშე გამოვლენილი სავალდებულო მარკირებას დაქვემდებარებული არააქციზური საქონლის საბაზრო ღირებულების ოდენობით, მაგრამ არანაკლებ 500 ლარისა .

Delivery, transportation, export or import without stamps of non-excisable goods subject to mandatory affixing of stamps –

shall entail imposing a fine on the manufacturer or importer in the amount of the market value of the revealed non-excisable goods without stamps subject to mandatory affixing of stamps but non less than GEL 500.