‼ მუხლი 288.-2 ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის წესის დარღვევა / Article 288-2 - Violation of the procedure set for a fixed taxable activity

1. ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის შეჩერების პერიოდში ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირის მიერ ამ საქმიანობის განხორციელება −
იწვევს პირის დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით.
2. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირის მიერ ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის დაბეგვრის ობიექტის დამატება საგადასახადო ორგანოსთვის შეტყობინების გარეშე −
იწვევს პირის დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით.

1. Performing activity by a person having the status of a fixed taxpayer during the period of suspension of such an activity -

shall entail imposing a fine on the person in the amount of GEL 200.

2. Adding a taxable object of a fixed taxable activity by a person having the status of a fixed taxpayer without notifying the tax authority -

shall entail imposing a fine on the person in the amount of GEL 200.