‼ მუხლი 287. (ამოღებულია) / Article 287 - (Deleted)


თავი 40. საგადასახადო სამართალდარღვევათა სახეები და პასუხისმგებლობა

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎