‼ მუხლი 284. საერთაშორისო ფინანსური კომპანიის მიერ საქართველოში არსებული წყაროდან ფინანსური ოპერაციების განხორციელების ან/და ფინანსური მომსახურების გაწევის შედეგად მიღებული შემოსავლის ნებადართული ნორმის გადამეტება / Article 284 - Exceeding by an International Financial Company the permissible limit of the revenues gained as a result of performing financial transactions and/or delivering financial services from a source in Georgia

 დახმარება საგადასახადო დავაში , Assistance in tax disputes: info@forms.ge

საერთაშორისო ფინანსური კომპანიის მიერ საქართველოში არსებული წყაროდან ფინანსური ოპერაციების განხორციელების ან/და ფინანსური მომსახურების გაწევის შედეგად მიღებული შემოსავლის გადამეტება ერთობლივი შემოსავლის 10 პროცენტზე –
იწვევს დაჯარიმებას გადამეტებული თანხის 100 პროცენტის ოდენობით.5092-IIს 01/06/2016

4906-IIს 
ამოღებულ იქნეს

მუხლი 284. საერთაშორისო ფინანსური კომპანიის მიერ საქართველოში არსებული წყაროდან ფინანსური ოპერაციის განხორციელების ან/და ფინანსური მომსახურების გაწევის შედეგად მიღებული შემოსავლის ნებადართული ნორმის გადამეტება

საერთაშორისო ფინანსური კომპანიის მიერ საქართველოში არსებული წყაროდან ფინანსური ოპერაციის განხორციელების ან/და ფინანსური მომსახურების გაწევის შედეგად მიღებული შემოსავლის გადამეტება ამ კომპანიის შემოსავლის 10 პროცენტზე –

იწვევს დაჯარიმებას შემოსავლის გადამეტებული თანხის 100 პროცენტის ოდენობით.

An international financial company, whose income gained from a Georgian source as a result of performing a financial transaction and/or delivering financial services exceeds 10% of the company’s income –

shall be imposed a fine of 100% of the amount exceeded.