‼ მუხლი 283. ბანკის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა / Article 283 - Non-fulfilment of obligations by banks

 დახმარება საგადასახადო დავაში , Assistance in tax disputes: info@forms.ge

1. პირის საბანკო ანგარიშზე ფულის არსებობისას ბანკის მიერ ბიუჯეტში გადასახადის გადარიცხვის თაობაზე ამ პირის საგადახდო დავალების ან საგადასახადო ორგანოს საინკასო დავალების დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობა, გარდა ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა, –
იწვევს დაჯარიმებას ანგარიშზე არსებული ფულადი სახსრების იმ ნაწილის 0,15 პროცენტის ოდენობით ყოველი დაგვიანებული დღისათვის, რომელიც ექვემდებარებოდა საინკასო/საგადახდო დავალებით მთლიანად ან ნაწილობრივ შესრულებას.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული ქმედება, თუ მას თან ახლავს ფულადი სახსრების ამ კოდექსის 54-ე მუხლის 11  ნაწილისა და 71-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის გაუთვალისწინებლად სხვა მიმართულებით გადარიცხვა, –
იწვევს დაჯარიმებას სხვა მიმართულებით გადარიცხული თანხის 10 პროცენტის ოდენობით, მაგრამ არანაკლებ 500 ლარისა და არა უმეტეს საინკასო/საგადახდო დავალებაში მითითებული თანხის ოდენობისა.
3. ბანკის მიერ გადასახადის გადამხდელისათვის საბანკო ანგარიშის გახსნა იმ დოკუმენტის წარდგენის გარეშე, რომლითაც დასტურდება გადასახადის გადამხდელისათვის საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭება (გარდა უცხოური საწარმოსი და ფიზიკური პირისა, რომლებიც არ ეწევიან ეკონომიკურ საქმიანობას), აგრეთვე საბანკო ანგარიშზე ყადაღის დადების ან საინკასო დავალების წარდგენის შესახებ საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილების არსებობისას ამ გადასახადის გადამხდელისათვის სხვა ანგარიშის გახსნა –
იწვევს დაჯარიმებას გადასახადის გადამხდელის ანგარიშებზე შესრულებული გასავლის ოპერაციების თანხის 10 პროცენტის ოდენობით, მაგრამ არანაკლებ 500 ლარისა.
4. ბანკის მიერ ამ კოდექსის 71-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“, „ბ“, „გ“ და „ვ“ ქვეპუნქტების მოთხოვნათა შესაბამისად გადასახადის გადამხდელისათვის საბანკო ანგარიშების პირველად გახსნის ან ამ გადასახადის გადამხდელისათვის ბოლო ანგარიშის დახურვის შესახებ ინფორმაციის საგადასახადო ორგანოში საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში (შემოსავლების სამსახურთან ხელშეკრულების დადების შემთხვევაში – ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებითა და დადგენილ ვადებში) წარუდგენლობა, თუ ეს გამოწვეული არ არის აღნიშნული პირების მიერ ბანკისა და საბანკო ოპერაციების ცალკეულ სახეობათა შემსრულებელი სხვა ორგანიზაციისათვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდებით, –
იწვევს დაჯარიმებას თითოეულ ანგარიშზე 300 ლარის ოდენობით.
4-1 . ბანკის მიერ ამ კოდექსის 71-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ1 “ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობა −
იწვევს დაჯარიმებას თითოეულ ანგარიშზე 300 ლარის ოდენობით.
5. ამ მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული ანგარიშების თაობაზე ინფორმაციის საგადასახადო ორგანოში წარდგენამდე ან მისი წარდგენიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში გასავლის ოპერაციის განხორციელება –
იწვევს დაჯარიმებას გასავლის ოპერაციის თანხის 10 პროცენტის ოდენობით, მაგრამ არანაკლებ 500 ლარისა.
6. თუ შემოსავლების სამსახურსა და საბანკო დაწესებულებას შორის დადებულია ხელშეკრულება ინფორმაციის (მათ შორის, საინკასო დავალების) ელექტრონულად გაცვლის შესახებ, ამ მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული სანქცია გამოიყენება მხოლოდ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადების დარღვევის შემთხვევაში.
7. ბანკის მიერ გადასახადის გადამხდელის ანგარიშზე ყადაღის დადების შესახებ საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა –
იწვევს დაჯარიმებას იმ თანხის 20 პროცენტის ოდენობით, რომელიც გადასახადის გადამხდელის დავალების შესაბამისად გადაერიცხა სხვა პირს, მაგრამ არა უმეტეს დავალიანების თანხის ოდენობისა.
8. პირის ანგარიშზე ფულადი სახსრების არსებობისას ანგარიშიდან თანხების ჩამოწერისა და ბიუჯეტში გადარიცხვის თაობაზე ამ პირის საგადახდო დავალების ან საგადასახადო ორგანოს საინკასო დავალების დროულად შეუსრულებლობის შემთხვევაში, თუ გადამხდელი წერილობით მიმართავს საგადასახადო ორგანოს, იგი ვალდებულია ბანკის ამ მოქმედების შედეგად გადასახადის გადამხდელისათვის დაკისრებული საურავი იმავე ოდენობით დაარიცხოს ბანკს. ასეთ შემთხვევაში პირს სანქცია არ დაეკისრება.

1. In case there is money in a person’s bank account, failure of the bank to fulfil the person’s Payment Order or the tax authority’s Collection Order for transfer of tax to the state budget in due time, except as provided for by the second paragraph of this article -

shall entail imposing a fine of 0.15% for each day of delay of that part of funds on the account, which was subject to complete or partial fulfilment under the Collection/Payment Order.

2. The act defined in the first paragraph of this article, if accompanied by a transfer of funds in any other direction, not taking into consideration Article 54(11)and Article 71(1)(e) of this Code -

shall entail imposing a fine of 10% of the amount transferred in such other direction but not less than GEL 500 and not in excess of the amount indicated in the collection/payment order.

3. Opening by a bank of an account for a taxpayer without the taxpayer submitting documents evidencing that the tax authority has assigned an identification number to the taxpayer (except for a foreign enterprise and natural person not engaged in economic activity) or opening any other account for such a person in the presence of the decision of the tax authority on imposition of seizure upon or presentation of a collection order against the account of the taxpayer shall entail imposing a fine in the amount of 10% of the sum of payment transactions from the accounts of the taxpayer but not less than GEL 500.

4. Failure of a bank to submit to the tax authority the information on opening of bank accounts for a taxpayer for the first time, or on closing the last account of a taxpayer, in accordance with the requirements of Article 71(1)(a),(b),(c), and (f) of this Code within the time limit fixed by the tax legislation of Georgia (in case of a contract with the Revenue Service – on the conditions and within the time defined by the contract), if this is not caused by providing wrong information by such persons to the bank and other organisations performing certain types of bank operations -

shall entail imposing a fine in the amount of GEL 300 for each account.

41. A bank’s failure to fulfil the obligation under Article 71(1)(c1) of this Code -

shall entail imposing a fine in the amount of GEL 300 for each account.

5. Performing a payment transaction before or within two working days after submitting the information on the accounts provided for in the fourth paragraph of this article -

shall entail imposing a fine in the amount of 10% of the sum of the payment transaction but not less than GEL 500.

6. If the Revenue Service and a banking institution have signed a contract on electronic exchange of information (including collection orders), the penalty provided for under the fifth paragraph of this article shall apply only for the violation of the time limit defined by such contract.

7. Failure of a bank to fulfil the decision of the tax authority on seizure of a taxpayer’s account -

shall entail imposing a fine in the amount of 20% of the sum that has been transferred to any other person by the taxpayer’s order but not in excess of the amount of the outstanding liability.

8. In case there is money in a person’s bank account, failure of the bank to fulfil the person’s Payment Order or the tax authority’s Collection Order for writing off an amount or transferring tax to the budget in due time, if the taxpayer applies to the tax authority in writing, shall result in the tax authority being obliged to impose the penalty interest that has been assessed on the taxpayer as a result of such act of the bank, on that bank in the same amount. In such a case no penalty shall be imposed on the person.