‼ მუხლი 280. გადასახადის უკანონო ჩათვლა / Article 280 - Illegal tax deduction

 დახმარება საგადასახადო დავაში , Assistance in tax disputes: info@forms.ge

1. უსაქონლო ოპერაციის ან ფიქტიური გარიგების შედეგად ან ყალბი დღგ-ის ჩათვლის დოკუმენტით ჩათვლის განხორციელება –
იწვევს პირის დაჯარიმებას ჩათვლილი გადასახადის თანხის 200 პროცენტის ოდენობით.
2. შემთხვევებს და გარემოებებს, როდესაც ოპერაცია შეიძლება ჩაითვალოს უსაქონლოდ ან/და გარიგება – ფიქტიურად, განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.

1. Obtaining a deduction as a result of a non-commodity transaction or a fictitious transaction, or a deduction based on a fake VAT deduction document -

shall entail imposing a fine on the person in the amount of 200% of the deducted tax amount.

2. The Minister for Finance of Georgia shall define the cases and circumstances, when a transaction can be regarded as non-commodity and/or fictitious.