‼ მუხლი 278. ყადაღადადებული ქონების განკარგვა და საგადასახადო ორგანოს ან აღსრულების ეროვნული ბიუროს ლუქის ახსნა / Article 278 - Disposal of seized property and removal of the seal of the tax authority or of the National Bureau for Enforcement

 დახმარება საგადასახადო დავაში , Assistance in tax disputes: info@forms.ge

საგადასახადო ორგანოსთან შეთანხმების გარეშე, ყადაღადადებული ქონების პირის მიერ განკარგვა ან საგადასახადო ორგანოს ან აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ დადებული ლუქის ახსნა –
იწვევს პირის დაჯარიმებას 4 000 ლარის ოდენობით.

Disposal of seized property, removal of the seal of the tax authority or of the National Bureau for Enforcement by a person without agreement of the tax authority -

shall entail imposing a fine on the person in the amount of GEL 4 000.