‼ მუხლი 278. ყადაღადადებული ქონების განკარგვა და საგადასახადო ორგანოს ან აღსრულების ეროვნული ბიუროს ლუქის ახსნა / Article 278 - Disposal of seized property and removal of the seal of the tax authority or of the National Bureau for Enforcement

საგადასახადო ორგანოსთან შეთანხმების გარეშე, ყადაღადადებული ქონების პირის მიერ განკარგვა ან საგადასახადო ორგანოს ან აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ დადებული ლუქის ახსნა –
იწვევს პირის დაჯარიმებას 4 000 ლარის ოდენობით.

Disposal of seized property, removal of the seal of the tax authority or of the National Bureau for Enforcement by a person without agreement of the tax authority -

shall entail imposing a fine on the person in the amount of GEL 4 000.