‼ მუხლი 277. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირისათვის წინააღმდეგობის გაწევა / Article 277 - Resisting an authorised person of the tax authority

1. საგადასახადო ორგანოს ან აღსრულების ეროვნული ბიუროს უფლებამოსილი პირისათვის წინააღმდეგობის გაწევა, მისი კანონიერი მოთხოვნის უგულებელყოფა, რამაც შეაფერხა საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიების განხორციელება, –
იწვევს პირის დაჯარიმებას 800 ლარის ოდენობით.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, –
იწვევს პირის დაჯარიმებას ყოველ შემდგომ განმეორებაზე 2 000 ლარის ოდენობით.

1. Resisting an authorised person of the tax authority or the National Bureau for Enforcement, ignoring a legal request of such a person, that impedes implementation of a measure provided for by the tax legislation of Georgia -

shall entail imposing a fine on the person in the amount of GEL 800.

2. Repeatedly committing the act referred to in the first paragraph of this article

shall entail imposing a fine on the person in the amount of GEL 2 000.