‼ მუხლი 277. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირისათვის წინააღმდეგობის გაწევა / Article 277 - Resisting an authorised person of the tax authority

 დახმარება საგადასახადო დავაში , Assistance in tax disputes: info@forms.ge

1. საგადასახადო ორგანოს ან აღსრულების ეროვნული ბიუროს უფლებამოსილი პირისათვის წინააღმდეგობის გაწევა, მისი კანონიერი მოთხოვნის უგულებელყოფა, რამაც შეაფერხა საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიების განხორციელება, –
იწვევს პირის დაჯარიმებას 800 ლარის ოდენობით.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, –
იწვევს პირის დაჯარიმებას ყოველ შემდგომ განმეორებაზე 2 000 ლარის ოდენობით.

1. Resisting an authorised person of the tax authority or the National Bureau for Enforcement, ignoring a legal request of such a person, that impedes implementation of a measure provided for by the tax legislation of Georgia -

shall entail imposing a fine on the person in the amount of GEL 800.

2. Repeatedly committing the act referred to in the first paragraph of this article

shall entail imposing a fine on the person in the amount of GEL 2 000.