‼ მუხლი 276. სათამაშო ბიზნესის საქმიანობის წესების დარღვევა / Article 276 - Violation of gambling business rules

 დახმარება საგადასახადო დავაში , Assistance in tax disputes: info@forms.ge

პირის საქმიანობა სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის ნიშნის გარეშე ან სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის ობიექტის დალუქვის გარეშე, თუ ასეთი ვალდებულება დადგენილია კანონით, –
 იწვევს პირის დაჯარიმებას ამ ობიექტის მიხედვით კუთვნილი სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადასახდელი თანხის 100 პროცენტის ოდენობით.

A person’s activity without a sign of gambling business fee payment or without a seal on the object of gambling business fee payment, if such obligation is determined by law -

shall entail imposing a fine on the person in the amount of 100% of the gambling business fee payable on such an object of gambling business fee.