‼ მუხლი 273. გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვის წესის დარღვევა / Article 273 - Violation of the procedure for registration as a taxpayer

 დახმარება საგადასახადო დავაში , Assistance in tax disputes: info@forms.ge

პირის მიერ გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის დარღვევა –
იწვევს პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.

Violation of the procedure determined by the legislation of Georgia for registration as a taxpayer -

shall entail imposing a fine on the person in the amount of GEL 500.