☻ თავი 40. საგადასახადო სამართალდარღვევათა სახეები და პასუხისმგებლობა / Chapter XL - Types of Tax Violations and Responsibility

თავი 40. საგადასახადო სამართალდარღვევათა სახეები და პასუხისმგებლობა

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎