‼ მუხლი 269. საგადასახადო სამართალდარღვევა და საგადასახადო პასუხისმგებლობის ზოგადი პრინციპები / Article 269 - Tax offence and general principles of fiscal responsibility

1. საგადასახადო სამართალდარღვევად ითვლება პირის მართლსაწინააღმდეგო ქმედება (მოქმედება ან უმოქმედობა), რომლისთვისაც ამ კოდექსით გათვალისწინებულია პასუხისმგებლობა. საგადასახადო სამართალდარღვევისათვის პირს პასუხისმგებლობა შეიძლება დაეკისროს მხოლოდ ამ კოდექსით დადგენილი საფუძვლითა და წესით.
2. საგადასახადო სამართალდარღვევისათვის სანქციის შეფარდების დროს, თუ კანონით გაუქმებულია ან შემსუბუქებულია პასუხისმგებლობა ასეთი ქმედების ჩადენისათვის, მოქმედებს ახალი კანონით დადგენილი ნორმა, ხოლო თუ შემოღებულია ან დამძიმებულია პასუხისმგებლობა, გამოიყენება ქმედების ჩადენის მომენტისათვის არსებული ნორმა.
2-1. თუ საგადასახადო დავის განხილვის დასრულებამდე კანონით გაუქმებულია ან შემსუბუქებულია პასუხისმგებლობა ასეთი ქმედების ჩადენისათვის, დავის განმხილველი ორგანო ვალდებულია გამოიყენოს ახალი კანონით დადგენილი ნორმა.
3. ამ კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის ჩადენისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება საწარმოს/ორგანიზაციას და ფიზიკურ პირს. საგადასახადო სამართალდარღვევისათვის პირის მიმართ საგადასახადო სანქციის გამოყენება არ ათავისუფლებს მას კუთვნილი გადასახადების გადახდის ვალდებულებისაგან.
4. საგადასახადო სამართალდარღვევისათვის საწარმოს/ორგანიზაციის მიმართ საგადასახადო სანქციის გამოყენება შესაბამისი საფუძვლების არსებობისას არ ათავისუფლებს მის თანამდებობის პირებს საქართველოს კანონმდებლობით დაგენილი ადმინისტრაციული, სისხლისსამართლებრივი ან სხვა სახის პასუხისმგებლობისაგან.
5. პირს ამ კარით დადგენილი პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება, თუ საგადასახადო სამართალდარღვევა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის მოქმედების შედეგად. დაუძლეველ ძალად ითვლება ისეთი საგანგებო ან განსაკუთრებული გარემოება, რომელიც შეუძლებელს ხდის ამ კოდექსით დადგენილ ვალდებულებათა შესრულებას და რომლის დადგომა არ არის დამოკიდებული პირის ნებაზე, მათ შორის:
ა) სტიქიური უბედურება (მიწისძვრა, წყალდიდობა, მეწყერი, ზვავი, ხანძარი და სხვა);
ბ) საგარეო ვაჭრობის შეზღუდვა, საგანგებო/საომარი მდგომარეობის გამოცხადება, აგრეთვე სახელმწიფო ორგანოს სხვა გადაწყვეტილება;
გ) მასობრივი არეულობა, გაფიცვა.

5-1 . პირს ამ კარით გათვალისწინებული ჯარიმა არ დაეკისრება, თუ იგი ამ კოდექსის 49-ე მუხლის მე-6 ნაწილით გათვალისწინებული პირის დასკვნის შესაბამისად, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესით განახორციელებს საგადასახადო ანგარიშგებას.

N3581-IIს გამოქვეყნების თარიღი 15/05/2015

269-ე მუხლის 5-1 ნაწილი ამოღებულ იქნეს.


6. დეკლარაციის/გაანგარიშების მიხედვით არასწორად ნაჩვენები ინფორმაციის გამო ამ კარით გათვალისწინებული ჯარიმა არ დაეკისრება პირს, რომელმაც საგადასახადო ორგანოს წარუდგინა შესწორებული დეკლარაცია/გაანგარიშება საგადასახადო შემოწმების ჩატარების შესახებ სასამართლოს ან საგადასახადო ორგანოს შესაბამისი გადაწყვეტილების ჩაბარებამდე, საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმის შედგენამდე ან საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაბამისად უფლებამოსილი პირის გადაწყვეტილებით ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების შემოწმების ან დოკუმენტური/ბუღალტრული რევიზიის დანიშვნამდე.

5092-IIს 01/06/2016

6. დეკლარაციის/გაანგარიშების მიხედვით არასწორად ნაჩვენები ინფორმაციის გამო ამ კარით გათვალისწინებული ჯარიმა არ დაეკისრება პირს, რომელმაც საგადასახადო ორგანოს წარუდგინა შესწორებული დეკლარაცია/გაანგარიშება საგადასახადო შემოწმების ჩატარების შესახებ სასამართლოს ან საგადასახადო ორგანოს შესაბამისი გადაწყვეტილების ჩაბარებამდე ან საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმის შედგენამდე.

4906-IIს 
ამოღებულ იქნეს

6–1 . საბაჟო დეკლარაციაში არასწორი მონაცემის არსებობის გამო ამ კოდექსის 289-ე მუხლით გათვალისწინებული სანქცია პირს არ დაეკისრება, თუ:
ა) საბაჟო დეკლარაციაში შესაბამისი ცვლილებები განხორციელდა ამავე კოდექსის 218-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით დადგენილი წესით;

ბ) საქონლის გაშვებამდე შემოწმებისას აღმოჩნდა არადეკლარირებული საქონელი (გარდა მალულად გადაადგილებულისა), რომლის საბაჟო ღირებულება არ აღემატება დეკლარირებული საბაჟო ღირებულების 5 პროცენტს, მაგრამ არა უმეტეს 15 000 ლარისა;

4065-რს 29/07/2015

ბ) საქონლის გაშვებამდე შემოწმებისას აღმოჩნდა არადეკლარირებული საქონელი (გარდა მალულად გადაადგილებული საქონლისა და ამ კოდექსის 289-ე მუხლის მე-12 – 13–1 ნაწილებით გათვალისწინებული ნაღდი ფულისა და ფასიანი ქაღალდისა), რომლის საბაჟო ღირებულება არ აღემატება დეკლარირებული საბაჟო ღირებულების 5 პროცენტს, მაგრამ არაუმეტეს 15 000 ლარისა;

გ) ამ კოდექსის 289-ე მუხლის მე-20 ან 21-ე ნაწილით გათვალისწინებული საგადასახადო სამართალდარღვევა გამოვლინდა საქონლის გაშვებამდე.

7. საგადასახადო ორგანოს/დავის განმხილველ ორგანოს ან სასამართლოს უფლება აქვს, გაათავისუფლოს კეთილსინდისიერი გადასახადის გადამხდელი ამ კოდექსით გათვალისწინებული სანქციისაგან, თუ სამართალდარღვევა გამოწვეულია გადასახადის გადამხდელის შეცდომით/არცოდნით.
4906-IIს 
ამოღებულ იქნეს
7-1 . ამ კოდექსის 221-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“−„დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საქონლის განკარგვის ღონისძიებების განხორციელებისას ან დაუძლეველი ძალის მოქმედების შედეგად საქონლის განადგურების შემთხვევაში ანდა სისხლის სამართლის საქმეზე სასჯელის სახით საქონლის ჩამორთმევისას პირს აღნიშნულ საქონელთან დაკავშირებით ამავე კოდექსის 289-ე მუხლის პირველი, მე-4, მე-6, მე-7, მე-17 და მე-18 ნაწილებით გათვალისწინებული ფულადი ჯარიმა არ დაეკისრება, ხოლო დაკისრებული ფულადი ჯარიმა აღსრულებულად ჩაითვლება.
8. ამ კარის მიზნებისათვის სამართალდარღვევა განმეორებით ჩადენილად ჩაითვლება, თუ იგივე ქმედება ჩადენილია წინა სამართალდარღვევის გამოვლენიდან 12 თვის განმავლობაში. ამასთანავე, ამ კოდექსის 281-ე მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევა განმეორებით ჩადენილად არ ჩაითვლება, თუ პირმა ამავე მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევები ჩაიდინა ერთსა და იმავე დღეს, ტერიტორიულად განცალკევებულ ობიექტებზე.
9. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირს უფლება აქვს, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესით და დადგენილ შემთხვევებში, საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის გარეშე, პირს განუსაზღვროს ვადა საგადასახადო სამართალდარღვევის აღმოსაფხვრელად. აღნიშნული ვადის მოქმედების პერიოდში პირს იმავე სამართალდარღვევისათვის პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება.

N3015-რს ეს კანონი ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან

10. ამ კოდექსის 288-4 მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში ფიზიკურ პირს, რომელმაც ისარგებლა დაუბეგრავი მინიმუმის ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითვისა და შესაბამისი გადასახადის თანხის დაბრუნების/ჩათვლის უფლებით, ამ კოდექსის 275-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება.

4225-რს 2019 წლის 1 იანვრიდან

11. საგადასახადო შემოწმების შედეგად დარიცხული ჯარიმების თანხების 50 პროცენტი უქმდება, თუ ამ საგადასახადო შემოწმების შედეგად წარმოშობილი საგადასახადო დავალიანება აღიარებულია და გადასახადის გადამხდელს საგადასახადო მოთხოვნის ჩაბარებიდან 30 დღის ვადაში სრულად აქვს გადახდილი საგადასახადო შემოწმების შედეგად დარიცხული გადასახადები და ჯარიმების 50 პროცენტი.

1. A tax offence shall be a person’s unlawful act (action or omission of action), for which responsibility is provided for under this Code. Responsibility for a tax offence may be imposed upon a person only on the grounds and according to the procedure provided for by this Code.

2. When imposing a penalty for a tax offence, if the responsibility for such an act has been abolished or mitigated by the law, the norm under the new law shall apply, whereas if the responsibility has been introduced or aggravated by the law, the norm being in force at the time of committing the act shall apply.

21. If the responsibility for such an act has been abolished or mitigated before a tax dispute has been resolved, the authority considering the dispute shall be obliged to apply the norm established by the new law.

3. The responsibility for committing any offence provided for by this Code shall be imposed upon an enterprise/organisation and a natural person. Imposing a tax penalty on a person for a tax offence shall not release the person from the obligation to pay any taxes payable.

4. Imposing a tax penalty on an enterprise/organisation for a tax offence, based on relevant grounds, shall not release its officials from administrative, criminal or other types of responsibility, determined by the legislation of Georgia.

5. A person shall not be held responsible under this Section, if a tax offence is caused due to Force-Majeure. Force-Majeure shall mean any emergency or extraordinary circumstances that render fulfilment of the obligations under this Code impossible and the occurrence of which does not depend on a person’s will, including:

a) natural disaster (earthquake, flood, landslide, avalanche, fire, etc.)

b) restrictions on foreign trade, declaration of a state of emergency/martial law, as well as any other decision of a state authority

c) civil commotion, strike.

51. (Deleted - No 3581, 1.5.2015).

6. The fine provided for under this Section for misstatement in a tax return/tax calculations shall not be imposed upon a person who has submitted an adjusted tax return/calculation to a tax authority before a court decision on performing a tax audit or a relevant decision of the tax authority has been communicated, or a tax offence report has been drawn up.

61. The sanction for misstatement in a customs entry provided for under Article 289 of this Code shall not be imposed upon a person, if:

a) changes in the customs entry have been made according to procedure provided for by Article 218(4)(b) and (c) of this Code;

b) an inspection prior to release of goods has revealed non-declared goods (other than those moved secretly and the cash and securities specified in Article 289(12-131) of this Code), the customs value of which does not exceed 5% of the declared customs value but not in excess of GEL 15 000;

c) the tax offence provided for under Article 289(20) or (21) of this Code has been detected prior to the release of goods.

7. The tax authority, the authority considering a dispute or the court may release a faithful taxpayer from a tax sanction under this Code, if the tax offence was caused by the payer’s mistake/lack of knowledge.

71. In the event of destruction of goods as a result of implementing measures of disposal of goods provided for in Article 221(1)(b),(c) and (d) of this Code, or due to force-majeure, or in the event of seizure of goods as a penalty in a criminal case, no monetary fine provided for under Article 289(1),(4),(6),(7),(17) and (18) of this Code shall be imposed with respect to such goods, and any imposed monetary fine shall be deemed discharged.

8. For the purposes of this Section, an offence shall be deemed repeatedly committed, if the same act has been committed within 12 months after revealing the previous offence. At the same time, an offence provided for under Article 281 of this Code shall not be deemed repeatedly committed, if a person committed offences provided for under the same article on the same day, on isolated premises.

9. An authorised person of the tax authority may, without executing a Tax Offence Report, define to a person a term for eliminating a tax offence, in the manner and in cases determined by the Minister for Finance of Georgia. Such a person shall not be held responsible for the same tax offence during the time-frame of validity of such a term.

10. If the offence specified in Article 2884 is discovered, a natural person who has used the right to deduct non-taxable minimum from gross income and the right to refund/deduct the relevant tax amount shall not be held liable under Article 275(2) of this Code.