☻ თავი 39. ზოგადი დებულებანი / Chapter XXXIX - General Provisions

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎