♫ მუხლი 267. საგადასახადო შემოწმების აქტი / Article 267 - Tax audit report

საგადასახადო შემოწმების შედეგების შესახებ დგება აქტი, რომელშიც უნდა მიეთითოს:
ა) ყველა ის ფაქტობრივი გარემოება, მტკიცებულება და არგუმენტი, რომელსაც არსებითი მნიშვნელობა ჰქონდა გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრისას. თუ შემოწმება ექსპერტის დასკვნას დაეყრდნო, აქტში მიეთითება ამ დასკვნის შინაარსი;
ბ) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ან/და საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის აქტის ის ნორმა, რომლითაც იხელმძღვანელეს შემმოწმებლებმა გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრისას;
გ) გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულებების წარმოშობის ზუსტი თარიღები (თუ მათი დადგენა შესაძლებელია), გადასახადისა და ჯარიმის გაანგარიშება, ჯამურად გადასახდელი ან მისაღები თანხა, იმ დოკუმენტების რეკვიზიტები (საჭიროების შემთხვევაში – ასლები), რომლებითაც დასტურდება ამ მოთხოვნებისა და ვალდებულებების წარმოშობა, ასევე საგადასახადო შემოწმების აქტის დანართების შინაარსი.

The findings of a tax audit shall be reflected in a report that shall indicate:

a) all the factual circumstances, evidence and arguments, which had substantial importance in determining the taxpayer’s tax obligation. If the audit relied on an expert’s opinion, the report shall reflect the content of such an opinion.

b) the provision of the Tax Code of Georgia and/or of any act of the tax legislation of Georgia that guided the auditors in determining the taxpayer’s tax obligation;

c) the exact dates that the taxpayer’s tax liabilities arose (if identifiable), tax and fine calculations, the total amount payable or receivable, the details (if necessary – copies) of documents evidencing the origin of such claims and liabilities, as well as the content of annexes to the tax audit report.