♫ მუხლი 264. გასვლითი საგადასახადო შემოწმება / Article 264 - Field tax audit

1. გასვლითი საგადასახადო შემოწმება ტარდება საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის გადაწყვეტილების საფუძველზე.
2. გადასახადის გადამხდელს შემოწმების დაწყებამდე არანაკლებ 10 სამუშაო დღისა ეგზავნება შეტყობინება წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით.
3. შემოწმება უნდა დაიწყოს გადასახადის გადამხდელისათვის შეტყობინების ჩაბარებიდან არა უგვიანეს 30 დღისა. თუ აღნიშნულ ვადაში შემოწმება ვერ დაიწყო, შეტყობინება ძალადაკარგულად ითვლება.
4. გასვლითი საგადასახადო შემოწმებით შესაძლებელია გადასახადის გადამხდელის საქმიანობის სრული ან თემატური შემოწმება.
5. გასვლითი საგადასახადო შემოწმება შეიძლება მოიცავდეს გადასახადის გადამხდელის საქმიანობის მიმდინარე კონტროლის პროცედურებსაც.
6. გასვლითი საგადასახადო შემოწმების ვადა შეიძლება გაგრძელდეს არა უმეტეს 3 თვისა. საჭიროების შემთხვევაში, შემოსავლების სამსახურის უფროსთან შეთანხმებით შესაძლებელია შემოწმების ვადის დამატებით გაგრძელება არა უმეტეს 2 თვისა.
7. გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია გასვლითი საგადასახადო შემოწმების ჩატარებისას შემმოწმებლებს შეუქმნას ისეთივე სამუშაო პირობები, როგორიც, ჩვეულებრივ, არსებობს გადასახადის გადამხდელთან.
8. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირს უფლება აქვს, მოითხოვოს საგადასახადო ვალდებულებასთან დაკავშირებული სააღრიცხვო დოკუმენტაციის ან/და დაბეგვრასთან დაკავშირებული ინფორმაციის სათანადო წესით დამოწმებული ასლი, ხოლო გადასახადის გადამხდელის მიერ აღნიშნული მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში ამოიღოს აღნიშნული დოკუმენტის დედანი, რომელიც გასვლითი საგადასახადო შემოწმების დასრულებისთანავე უბრუნდება გადასახადის გადამხდელს. დოკუმენტაციის ამოღების შემთხვევაში ფორმდება ამოღების ოქმი.
9. თუ დაწყებული საგადასახადო შემოწმების გაგრძელება ვერ ხერხდება დაუძლეველი ძალის ან სხვა გარემოების გამო, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი იღებს გადაწყვეტილებას საგადასახადო შემოწმების შეჩერების შესახებ. საგადასახადო შემოწმება განახლდება დაუძლეველი ძალის ან სხვა გარემოების აღმოფხვრისთანავე. საგადასახადო შემოწმების ვადის დინება განახლდება აღნიშნული შემოწმების გაგრძელების დღიდან.
10. თუ საგადასახადო შემოწმების სპეციფიკა მოითხოვს შემოწმების რამდენიმე ეტაპად ჩატარებას, ყოველი ეტაპის შემდეგ დგება შუალედური აქტი.

1. A field tax audit shall be conducted based on an order of an authorised person of the tax authority.

2. The taxpayer shall be sent a written or electronic notice of a field tax audit at least 10 working days’ prior to commencement of the audit.

3. The audit shall commence no later than 30 days after serving the notice upon the taxpayer. If the audit cannot be started within that time, the notice shall be invalid.

4. A field tax audit may fully or partially audit the taxpayer’s activity.

5. A field tax audit may also include the procedures of current control over the taxpayer’s activity.

6. A field tax audit may not continue for more than three months. If necessary, the audit period may be prolonged for a maximum of two additional months, in agreement with the Head of the Revenue Service.

7. In the course of a field tax audit, the taxpayer shall provide auditors with the same working conditions that normally exist at the taxpayer’s premises.

8. An authorised person of the tax authority may request duly certified copies of accounting documents related to any tax obligation and/or of any taxation-related information and, if the taxpayer fails to fulfil such a request, seize the original copy of such a document, that shall be returned to the taxpayer upon the completion of the field tax audit. A seizure report shall be executed if a document is seized.

9. If a tax audit cannot be continued once it is begun due to Force-Majeure or any other circumstances, an authorised person of the tax authority shall make a decision on suspending the tax audit. The tax audit shall be resumed upon elimination of Force-Majeure or any other circumstance. The flow of the term of the tax audit shall be renewed from the day of resuming such an audit.

10. If the specifics of a tax audit require that the audit be conducted in several stages, an interim report shall be executed after completion of each stage.