♫ მუხლი 263. კამერალური საგადასახადო შემოწმება / Article 263 - Correspondence tax audit

1. კამერალური საგადასახადო შემოწმება ტარდება საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის ბრძანების საფუძველზე, ამ ბრძანებით განსაზღვრულ კონკრეტულ საკითხზე.
2. კამერალური საგადასახადო შემოწმების ჩატარებისას საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს, ამ კოდექსით დადგენილი წესით მოითხოვოს სააღრიცხვო დოკუმენტაციის ან/და დაბეგვრასთან დაკავშირებული ინფორმაციის წარდგენა.
3. კამერალური საგადასახადო შემოწმება ტარდება პირის საქმიანობის ადგილზე გაუსვლელად, საგადასახადო ორგანოში არსებული პირის დაბეგვრასთან დაკავშირებული ინფორმაციის, აგრეთვე გადასახადის გადამხდელისაგან მიღებული ახსნა-განმარტებისა და სააღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე.
4. თუ კამერალური საგადასახადო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი შეცდომები იწვევს გადასახადის თანხის ცვლილებას, კამერალური საგადასახადო შემოწმების განმახორციელებელი უფლებამოსილი პირი ადგენს საგადასახადო შემოწმების აქტს.

1. A correspondence tax audit shall be conducted by an order of an authorised person of the tax authority, for auditing specific matters defined by the order.

2. During a correspondence tax audit, the tax authority may request, according to the procedure provided for by this Code, that accounting documents and/or taxation-related information be presented.

3. A correspondence tax audit shall be conducted without visiting the person’s place of activity, based on the person’s taxation-related information available at the tax authority, as well as on clarifications and accounting documents provided by the taxpayer.

4. If any mistakes revealed as a result of a correspondence tax audit entail a change in the amount of tax payable, the authorised person conducting the correspondence tax audit shall draw up a tax audit report.