♫ მუხლი 262. საგადასახადო შემოწმების სახეები / Article 262 - Types of tax audit

საგადასახადო შემოწმება შეიძლება იყოს კამერალური და გასვლითი.

A tax audit may be a correspondence audit or a field audit.