☻ თავი 38. საგადასახადო შემოწმება / Chapter XXXVIII - Tax Audit

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎