♫ მუხლი 260. დათვალიერება / Article 260 - Visual inspection

1. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირს უფლება აქვს, საგადასახადო კონტროლის განხორციელების მიზნით ჩაატაროს პირის ტერიტორიების, შენობა-ნაგებობების, ძირითადი საშუალებებისა და სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ვიზუალური დათვალიერება.
2. ფიზიკური პირის საცხოვრებელი ბინის დათვალიერება დასაშვებია მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე.
3. დათვალიერებისას აკრძალულია გადასახადის გადამხდელის დოკუმენტაციის შემოწმება.
4. დათვალიერების პროცედურა არ მოიცავს სეიფის, კარადის, უჯრისა და სხვა მსგავსი სათავსის შიგთავსის ვიზუალურ დათვალიერებასა და შემოწმებას.

1. To exercise tax control, an authorised person of the tax authority may visually inspect the premises, buildings, fixed assets and inventory holdings of a person.

2. The dwelling of a natural person can be inspected only based on a court decision.

3. Checking a taxpayer's documents during a visual inspection shall be prohibited.

4. Visual inspection procedure does not involve the visual inspection or checking of the contents of safes, cabinets, drawers and other similar pieces of furniture and receptacles.