♫ მუხლი 258. საკონტროლო შესყიდვა / Article 258 - Controlling purchase

1. საქონლის/მომსახურების საკონტროლო შესყიდვის მიზანია გადასახადის გადამხდელის მიერ საქონლის მიწოდებით ან/და მომსახურების გაწევით მიღებული შემოსავლების რეალური მოცულობის დადგენა ან/და საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტის გამოვლენა.
2. საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს, განახორციელოს გადასახადის გადამხდელისაგან საქონლის/მომსახურების საკონტროლო შესყიდვა ან/და დაადგინოს საქონლის/მომსახურების ფასი საკონტროლო შესყიდვის შეთავაზებით ან/და საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტის გამოვლენის მიზნით გადასახადის გადამხდელს შესაძენად შესთავაზოს საქონელი/მომსახურება.
3. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი საკონტროლო შესყიდვის ან/და საკონტროლო შესყიდვის შეთავაზების პროცედურის განხორციელებისას შესაძლებელია გამოვიდეს, როგორც ფსევდომომხმარებელი. საგადასახადო ორგანოს უფროსი უფლებამოსილია ამ მიზნით მიმდინარე კონტროლის განმახორციელებელ პირზე გასცეს ფსევდოდოკუმენტები.
4. საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს, გადასახადის გადამხდელისაგან საქონლის/მომსახურების საკონტროლო შესყიდვის ან/და საკონტროლო შესყიდვის შეთავაზების პროცედურის განხორციელებისას მოსამართლის ბრძანების გარეშე გამოიყენოს პროცედურის დაფიქსირების ტექნიკური საშუალებები.
5. თუ საკონტროლო შესყიდვით შესყიდული საქონელი არ ტოვებს სავაჭრო ობიექტის ტერიტორიას და მისი სახე და შეფუთვა არ დაზიანებულა, მაშინ საკონტროლო შესყიდვის ოქმის საფუძველზე ოპერაცია ექვემდებარება გაუქმებას (შესყიდული საქონელი უბრუნდება გამყიდველს, ხოლო გადახდილი ფული – მყიდველს).

1. The purpose of controlling purchase of goods/services shall be to determine the actual volume of revenue earned from the supply of goods/delivery of services and/or reveal a violation of the legislation of Georgia.

2. The tax authority may make a controlling purchase of goods/services from a taxpayer, and/or determine the price of goods/services by offering to make a controlling purchase from a taxpayer, and/or offer goods/services to be purchased to a taxpayer, to reveal a violation of the tax legislation of Georgia.

3. In making a controlling purchase and/or offering a controlling purchase, the authorised person of the tax authority may act as a mystery consumer. For this purpose, the head of the tax authority may issue false documents to the person implementing current control.

4. In making a controlling purchase of goods/services from and/or offering a controlling purchase of goods/services to the taxpayer, the tax authority may use technical devices for recording the procedure without a judge’s order.

5. If the goods acquired through a controlling purchase do not leave the premises of the trade outlet and their appearance and packaging have not been damaged, then the transaction shall be subject to cancellation based on the controlling purchase record (the goods purchased shall be returned to the seller and the money – to the buyer).