♫ მუხლი 256. ზოგადი დებულებანი პირის საქმიანობის მიმდინარე კონტროლთან დაკავშირებით / Article 256 - General provisions related to current control of a person’s activity

1. პირის საქმიანობის მიმდინარე კონტროლის პროცედურები ხორციელდება წინასწარი შეტყობინების გარეშე, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის ბრძანების საფუძველზე.
2. საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს, მიმდინარე კონტროლის პროცედურების დაფიქსირების მიზნით გამოიყენოს ტექნიკური საშუალებები.
3. პირის საქმიანობის მიმდინარე კონტროლი ხორციელდება ამ პირის სამუშაო საათებში ან/და ფაქტობრივი მუშაობის დროს.
4. პირი უფლებამოსილია დაესწროს მის მიმართ განხორციელებულ მიმდინარე კონტროლის პროცედურებს.
5. ამ კოდექსით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მიმდინარე კონტროლის პროცედურების შედეგების შესახებ დგება ოქმი, რომელსაც ხელს აწერენ მიმდინარე კონტროლის პროცედურების განმახორციელებელი საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი და გადასახადის გადამხდელი/მისი წარმომადგენელი, აგრეთვე ამ პროცედურებში მონაწილე სხვა პირი. პირის მიერ ოქმზე ხელის მოწერაზე უარის შემთხვევაში ოქმში კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი.
6. ამ თავით გათვალისწინებული მიმდინარე კონტროლის პროცედურების განხორციელების წესს განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.

1. The procedures of current control of a person’s activity shall be implemented without any prior notice based on an order of an authorised person of the tax authority.

2. The tax authority may use technical means for recording current control procedures.

3. Current control over a person’s activity shall be performed during working hours and/or during the actual work of such a person.

4. The person may attend current control procedures applied in relation to such person.

5. In the cases provided for by this Code, the findings of current control procedures shall be reflected in a report to be signed by an authorised person of the tax authority implementing current control procedures and the taxpayer/taxpayer’s representative, as well as by any other person participating in such procedures. If a person refuses to sign the report, an appropriate note shall be made in the report.

6. The procedure for implementing current control procedures under this Chapter shall be defined by the Minister for Finance of Georgia.