☻ თავი 37. მიმდინარე კონტროლის პროცედურები / Chapter XXXVII - Current Control Procedures

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎