☻ თავი 36. ძირითადი დებულებანი / Chapter XXXVI - General Provisions

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎