۩ კარი 12. საგადასახადო კონტროლი / SECTION XII TAX CONTROL

კარი 12. საგადასახადო კონტროლი

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎