$ მუხლი 253. საგადასახადო დავალიანების დაფარვის წესი / Article 253 - Procedure for discharging acknowledged tax liabilities

საგადასახადო დავალიანების დაფარვა ხორციელდება შემდეგი თანამიმდევრობით:
ა) გადასახადის თანხა;
ბ) ჯარიმა;
გ) საურავი.

N3581-IIს ამოქმედდეს 2015 წლის 1 ივლისიდან.

1. აღიარებული საგადასახადო დავალიანება დაიფარება შემდეგი თანამიმდევრობით:

ა) გადასახადის თანხა;

ბ) ჯარიმა;

გ) საურავი.

2. ამ მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული თანამიმდევრობის გათვალისწინებით აღიარებული საგადასახადო დავალიანების დაფარვის წესს ადგენს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ბრძანებით.
Acknowledged tax liabilities shall be discharged in the following order:

a) payable amount of tax

b) fine

c) penalty interest.

2. The procedure for discharging acknowledged tax liabilities shall be established by an order of the Minister of Finance of Georgia based on the order specified in paragraph 1 of this article.