$ მუხლი 251. იმპორტისა და ექსპორტის გადასახდელების გადახდის უზრუნველყოფა / Article 251 - Securing payment of import and export duties

4906-IIს 
მუხლი ამოღებულ იქნეს

1. საქართველოს ფინანსთა მინისტრს უფლება აქვს, იმპორტის ან ექსპორტის გადასახდელების გადახდის უზრუნველყოფის მიზნით განსაზღვროს გარანტიის წარდგენის, გამოყენების და გარანტიის წარდგენისაგან გათავისუფლების შემთხვევები და საგარანტიო თანხის ოდენობა. ამასთანავე, საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისას წარმოსაშობი საგადასახადო ვალდებულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გარანტია არ წარედგინება, თუ საქონელი გადაადგილდება:
ა) საჰაერო ან საზღვაო ტრანსპორტით;
ბ) მილსადენით ან ელექტროგადამცემი ხაზით;
გ) სარკინიგზო ტრანსპორტით.
2. იმპორტის ან ექსპორტის გადასახდელების გადახდის უზრუნველყოფის მიზნით წარდგენილი გარანტია:
ა) უქმდება, თუ საქონლის საქართველოს საბაჟო საზღვარზე გადაადგილებისას არ წარმოიშვა საგადასახადო ვალდებულება, შესრულდა საგადასახადო ვალდებულება ან შეწყდა მისი წარმოშობის საფუძვლები;
ბ) ვალდებული პირის მიერ საგადასახადო ორგანოსთვის მიმართვის საფუძველზე ნაწილობრივ უქმდება, თუ საგადასახადო დავალიანება ნაწილობრივ დაფარულია.
3. დადგენილ ვადაში გადასახადის გადაუხდელობის შემთხვევაში საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს, სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე მოსთხოვოს პირს წარდგენილი გარანტიის შესრულება.
4. (ამოღებულია – 27.03.2012, №5942 ).

1. To secure payment of import and export duties, the Minister for Finance of Georgia may define the cases for providing a guarantee, using a guarantee and releasing from providing a guarantee, and determine the amount of such guarantee. At the same time, no guarantee shall be provided to secure discharge of tax liability arising during movement of goods in the customs territory of Georgia, if goods are carried:

a) by air or sea transport

b) by a pipeline or power transmission line

c) by railway transport.

2. A guarantee provided to secure payment of import or export duties shall be:

a) cancelled if no tax obligation arises in carrying goods across the customs border of Georgia, the tax obligation has been discharged, or the grounds for such an obligation have ceased to apply;

b) cancelled in part based on the liable person’s application to the tax authority, if the tax liability has been discharged in part.

3. If a tax has not been paid within the fixed term, the tax authority may, without a court decision, require that the person discharge the provided guarantee.

4. (Deleted - No 5942, 27.3.2012)