$ მუხლი 247. (ამოღებულია) / Article 247 - (Deleted)


თავი 35. საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფა


საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎