$ მუხლი 245. (ამოღებულია) / Article 245 - (Deleted)

თავი 35. საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფა


საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎