$ მუხლი 244. პირის სალაროდან ნაღდი ფულის ამოღება / Article 244 - Collection of cash from the person’s cash desk

1. თუ აღიარებული საგადასახადო დავალიანების დასაფარავად არასაკმარისია ამ კოდექსის 243-ე მუხლით გათვალისწინებული ღონისძიება, საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს, მოსამართლის ბრძანების გარეშე განახორციელოს გადასახადის გადამხდელის/სხვა ვალდებული პირის სალაროდან (ნაღდი ფულის შენახვის ადგილიდან) ნაღდი ფულის ამოღება აღიარებული საგადასახადო დავალიანების დასაფარავად აუცილებელი ოდენობით.
2. პირის სალაროდან ან სხვა სათავსიდან ამოღებული ნაღდი ფული იმავე დღეს შეიტანება საბანკო დაწესებულებაში ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე, ხოლო თუ ეს შეუძლებელია – უახლოეს სამუშაო დღეს.
3. ამ მუხლით გათვალისწინებული ღონისძიების განხორციელება ფიზიკური პირის საცხოვრებელ ბინაში დაუშვებელია მოსამართლის ბრძანების გარეშე.

1. If the measure provided for by Article 243 of this Code is insufficient to clear any acknowledged outstanding tax liability, the tax authority may, without a judge's order, collect cash from the cash desk (place where cash is kept) of the taxpayer/other liable person to the extent necessary to discharge the acknowledged outstanding tax liability.

2. The cash collected from the cash desk or other premises of the person shall be deposited in the relevant state budget account with the banking institution on the same day, and if impossible - on the nearest business day.

3. The measure provided for by this article cannot be performed in the person’s dwelling without a judge’s order.