$ მუხლი 239. საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა / Article 239 - Tax lien/mortgage

1. საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა არის სახელმწიფოს უფლება, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინება უზრუნველყოს გადასახადის გადამხდელის, სხვა ვალდებული პირის ქონებიდან.
2. საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაციის უფლება წარმოიშობა საგადასახადო დავალიანების წარმოშობასთან ერთად და მარეგისტრირებელ ორგანოში რეგისტრაციის მომენტიდან და ვრცელდება საგადასახადო დავალიანების ფარგლებში, პირის საკუთრებაში არსებულ ან/და მის ბალანსზე რიცხულ ქონებაზე (გარდა ლიზინგით მიღებულისა), საგადასახადო დავალიანების წარმოქმნის შემდეგ შეძენილი ქონების ჩათვლით. საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლების გამოყენება შესაძლებელია ამ კოდექსის 265-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.
3. საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლების გამოყენების შესახებ შეტყობინება ეგზავნება გადასახადის გადამხდელს/ვალდებულ პირს და შესაბამის მარეგისტრირებელ ორგანოს, რომელიც ვალდებულია არა უგვიანეს შეტყობინების მიღების დღის მომდევნო სამუშაო დღისა რეგისტრაციაში გაატაროს საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლება.
4. საგადასახადო გირავნობით/იპოთეკით დატვირთული ქონების საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით რეალიზაციის შედეგად უქმდება საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაციის შემდეგ წარმოშობილი ყველა სანივთო უფლება, ხოლო საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაციამდე რეგისტრირებული სხვა გირავნობის/იპოთეკის უფლებები ძალაში რჩება.
5. თუ საგადასახადო გირავნობით/იპოთეკით დატვირთული ქონება გაიყიდება ან რაიმე გზით გადაეცემა სხვა მფლობელს საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლების გაუქმების გარეშე, საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლება კვლავ გავრცელდება ამ ქონებაზე მისი ახალი მფლობელის მიმართ. აღნიშნულ ქონებაზე ყადაღის დადება და მისი რეალიზაცია ხორციელდება ამ კოდექსის 241-ე და 242-ე მუხლების შესაბამისად.
6. თუ საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაციამდე პირის ქონების მიმართ რეგისტრირებულია კომერციული ბანკების, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, სადაზღვევო ორგანიზაციების, საერთაშორისო და „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული განვითარებული ქვეყნების საფინანსო ინსტიტუტების გირავნობის/იპოთეკის უფლება და ხდება ამ ქონების რეალიზაცია, ამოღებული თანხით პირველ რიგში დაკმაყოფილდება ზემოთ აღნიშნული ფინანსური ინსტიტუტების მოთხოვნები საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაციამდე წარმოშობილი ვალდებულების ნაწილში, ხოლო შემდეგ ხდება საგადასახადო დავალიანების მოთხოვნის დაკმაყოფილება. ამ ქონების ახალი მფლობელის მიმართ საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა არ გავრცელდება. თუ დარჩენილი თანხით სრულად არ იფარება საგადასახადო დავალიანება, შეუსრულებელი საგადასახადო დავალიანება ძალაში რჩება იმ პირის მიმართ, რომლის ქონებაც დატვირთული იყო საგადასახადო გირავნობით/იპოთეკით.
7. საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის მოთხოვნის უპირატესობა „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად საქმის წარმოების ან რესტრუქტურიზაციის რეჟიმის დასრულების შემდეგ განისაზღვრება იმავე წესით, რომელიც არსებობდა „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად საქმის წარმოების ან რესტრუქტურიზაციის რეჟიმის დაწყებამდე.
8.  ( ამოღებულია – 28.12.2012, №189).
9. საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლება უქმდება:
ა) ამ კოდექსის 242-ე მუხლით განსაზღვრული უფლებამოსილი ორგანოს მიერ, საგადასახადო გირავნობით/იპოთეკით დატვირთული ქონების საგადასახადო დავალიანების დაფარვის მიზნით რეალიზაციის შემთხვევაში ;
ბ) თუ გადასახადის გადამხდელმა საგადასახადო ორგანოს წერილობითი თანხმობით განახორციელა ქონების ან მისი ნაწილის რეალიზაცია და ამონაგები თანხა სრულად მიმართა საგადასახადო დავალიანების დასაფარავად;
გ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ქონების სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცევის შემთხვევაში;
დ) „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად საგადასახადო გირავნობით/იპოთეკით დატვირთული ქონების რეალიზაციის შემთხვევაში;
დ1 ) „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 401  მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში;
ე) თუ ამ კოდექსის 265-ე მუხლით გათვალისწინებული პროცედურების განხორციელებით არ წარმოიშობა საგადასახადო დავალიანება;
ვ)  ( ამოღებულია – 28.12.2012, №189);
ზ) ამ კოდექსით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

1. Imposing a tax lien/mortgage shall be the right of the State to secure payment of outstanding tax liabilities from the property of a taxpayer or any other liable person.

2. The right to register a tax lien/mortgage shall arise when the tax liability arises and upon registration with the registration authority, and shall extend, within the scope of the tax liability, to any property owned by and/or recorded on the balance sheet (other than property held under a lease) of the person, including the property acquired after the tax liability arose. Imposition of a tax lien/mortgage may be exercised where provided for by Article 265 of this Code.

3. A notice on exercising the right to impose a tax lien/mortgage shall be sent to the taxpayer/liable person and to the relevant registration authority that shall be obliged to register the tax lien/mortgage no later than the day following the day of receipt of such notice.

4. As a result of selling property under a tax lien/mortgage, as provided for by the legislation of Georgia, all the real rights arising after the registration of the tax lien/mortgage shall be cancelled, while any other tax lien/mortgage registered before the registration of the tax lien/mortgage shall remain in force.

5. If the property under a tax lien/mortgage is sold or in any other way transferred to any other holder without cancelling the tax lien/mortgage, the tax lien/mortgage shall continue to apply to such property with respect to its new holder. Such property shall be seized and sold in accordance with Articles 241 and 242 of this Code.

6. If any tax lien/mortgage on a person’s property was registered in favour of commercial banks, microfinance organisations, insurance companies, international financial institutions and financial institutions of developed countries, identified in paragraph (1)(e) of the Law of Georgia on Commercial Bank Activities, prior to the registration of the tax lien/mortgage, and such property is sold, the proceeds of such sale shall first clear the claims of such financial institutions to the extent of liabilities arising prior to the registration of the tax lien/mortgage, and after that the claim for the outstanding tax liability shall be satisfied. A tax lien/mortgage shall not apply to the new owner of such property. If the remaining amount is not enough to fully pay the tax liability, any outstanding tax liability shall remain in force for the person whose property was liened/mortgaged.

7. After completing proceedings under the Law of Georgia on Insolvency Proceedings or a restructuring scheme, the order of priority of a tax lien/mortgage claim shall be defined according to the same procedure that applied before commencement of the proceedings under the Law of Georgia on Insolvency Proceedings or a restructuring scheme.

8. (Deleted - No 189, 28.12.2012)

9. Tax lien/mortgage shall be cancelled:

a) if the liened/mortgaged property has been sold by the competent authority identified under Article 242 of this Code for the purpose of clearing the tax liability;

b) if by written consent of the tax authority the taxpayer has sold the property or a part of it and directed the proceeds in full towards clearing the outstanding tax liability;

c) if the property has been abandoned to the state according to procedures provided for by the legislation of Georgia;

d) if the liened/mortgaged property has been sold in accordance with the Law of Georgia on Insolvency Proceedings;

d1) in the cases provided for by Article 401(5) of the Law of Georgia on Enforcement Proceedings;

e) if no tax liability arises as a result of applying the procedures provided for by Article 265 of this Code;

f) (Deleted - No 189, 28.12.2012)

g) in others cases provided for by this Code.