☻ თავი 35. საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფა / Chapter XXXV - Tax Collection Compliance Security Measures

თავი 35. საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფა

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎