۩ კარი 11. საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფა / SECTION XI TAX COLLECTION COMPLIANCE SECURITY MEASURES

კარი 11. საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფა

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎