მუხლი 232. თავისუფალი ზონა / Article 232 - Free zone

თავისუფალი ზონა არის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიის ნაწილი, სადაც:
ა) სავაჭრო პოლიტიკის ღონისძიებების განხორციელების მიზნით უცხოური საქონლის შემოტანა არ ითვლება საქონლის იმპორტში მოქცევად და, შესაბამისად, მასზე არ გადაიხდევინება იმპორტის გადასახდელები;
ბ) საქართველოს საქონლის მოთავსებისას გამოიყენება საქონლის ექსპორტში მოქცევის ანალოგიური დებულებები (მათ შორის, უცხოური საქონლის სტატუსის მინიჭება).

A free zone shall be part of the customs territory of Georgia, where:

a) entry of foreign goods for the implementation of commercial policy measures shall not be considered as placing such goods under an import procedure and, subsequently, they shall not be subject to import duty;

b) when placing Georgian goods, the same provisions as those applicable to placing goods under an export procedure (including, granting the status of foreign goods) shall apply.