მუხლი 231. საწყობის სასაქონლო ოპერაცია და საბაჟო საწყობი / Article 231 – Customs warehousing procedure and customs warehouse

1. საწყობის სასაქონლო ოპერაცია საშუალებას იძლევა, საბაჟო საწყობში/საბაჟო ტერმინალში/შენახვის სხვა ადგილზე შენახულ იქნეს:
ა) უცხოური საქონელი სატარიფო ღონისძიებების განხორციელების გარეშე;
ბ) საქართველოს საქონელი, თუ საწყობის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული საქონლის შენახვის მიზანია მისი საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანა.

2. საწყობის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული საქონლის შენახვის ვადა არ არის შეზღუდული.

1182-IIს 13/07/2017

2. საწყობის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული საქონლის შენახვის ვადა 2 წელს არ უნდა აღემატებოდეს. დეკლარანტმა შეიძლება გააგრძელოს ეს ვადა შეუზღუდავი რაოდენობით, იმ პირობით, რომ თითოეული გაგრძელებული ვადა 2 წელს არ უნდა აღემატებოდეს.
3. საწყობის სასაქონლო ოპერაციაში საქონლის მოქცევისას წარდგენილი უნდა იქნეს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ლიცენზია/ნებართვა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

4. საბაჟო საწყობის საქმიანობა ხორციელდება შემოსავლების სამსახურის მიერ გაცემული ნებართვის საფუძველზე.

1182-IIს 13/07/2017

4. საბაჟო საწყობის საქმიანობა ხორციელდება შემოსავლების სამსახურის მიერ გაცემული ნებართვის საფუძველზე. ამ ნებართვის სხვა პირისათვის გადაცემა აკრძალულია.
5. საბაჟო საწყობი არის საბაჟო კონტროლის ზონა.
6. საბაჟო საწყობში შესაძლებელია ნებისმიერი პირის:
ა) საწყობის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული საქონლის შენახვა;
ბ) იმ საქონლის დროებით შენახვა, რომლის მიმართაც განსაზღვრულია ან არ არის განსაზღვრული სასაქონლო ოპერაცია;
გ) საბაჟო კონტროლის ქვეშ მყოფი საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების დროებით განთავსება.
7. საწყობის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცევის ან დროებით შენახვის გარეშე საბაჟო საწყობში შესაძლებელია საგადასახადო ორგანოს თანხმობით:
ა) საქართველოს საქონლის 3 თვემდე ვადით შენახვა;
ბ) გადამუშავების ოპერაციების განხორციელება იმ საქონლის მიმართ, რომელიც მოქცეულია შიდა გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციაში.

მუხლი 309. გარდამავალი დებულებანი

10. საქართველოში ნავთობის მსუბუქი, საშუალო და მძიმე დისტილატებისათვის არ გამოიყენება გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციები, გარდა შიდა გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციისა, რომელიც გამოიყენება საქონლის შერევის (კომპაუნდირების) და გადამუშავებული საქონლის საქართველოს ტერიტორიიდან გატანის პირობით.


8. დასაშვებია საბაჟო საწყობში შენახულ საქონელზე საკუთრების უფლების გადაცემა.
9. საბაჟო საწყობში შენახული საქონელი უნდა დარჩეს უცვლელ მდგომარეობაში, გარდა იმ ცვლილებებისა, რომლებიც გამოწვეულია:
ა) ბუნებრივი ცვეთით;
ბ) შენახვის ნორმალური პირობებისათვის დამახასიათებელი ბუნებრივი დანაკარგებით;
გ) საქონლის შენახვის უზრუნველყოფის, ტრანსპორტირებისა და გაყიდვის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელებული ოპერაციებით.
10. საბაჟო საწყობში საქონლის შენახვის უზრუნველყოფის, ტრანსპორტირებისა და გაყიდვის ხელშეწყობის მიზნით დასაშვები ღონისძიებები განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.
11. დაუძლეველი ძალის შედეგად საბაჟო საწყობში დაზიანებული ან გაფუჭებული საქონელი ექვემდებარება დეკლარანტის მიერ არჩეული სასაქონლო ოპერაციის იმავე სახით განხორციელებას, როგორითაც ეს ოპერაცია განხორციელდებოდა დაზიანებული ან გაფუჭებული საქონლის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანისას. 

1. Under the customs warehousing procedure, the following may be stored in customs warehouse/customs terminal/other places of storage:

a) foreign goods, without application of tariff measures;

b) Georgian goods, if the purpose of storing goods placed under a customs warehousing procedure is to take them out from the customs territory of Georgia.

2. The term of storage of goods placed under the customs warehousing procedure shall not be limited.

3. When goods are placed under a customs warehousing procedure, a license/permit provided for under the legislation of Georgia, if any, must be provided.

4. The activities of a customs warehouse shall be conducted based on a permit issued by the Revenue Service.

5. The customs warehouse shall be a customs control zone.

6. In the customs warehouse, any person may:

a) store goods placed under a customs warehousing procedure;

b) temporarily store goods, for which a customs procedure has been identified or has not been identified;

c) temporarily place goods and/or transport vehicles being under customs control.

7. Without placing under a customs warehousing procedure or temporary storing, a customs warehouse may, by the consent of the tax authority:

a) store Georgian goods for up to three months;

b) perform processing transactions in respect to goods placed under an inward processing customs procedure.

8. Title to goods stored in a customs warehouse may be transferred.

9. Goods stored in a customs warehouse shall remain in an unchanged condition except for changes resulting from:

a) natural wear and tear;

b) natural loss characteristic for normal storage conditions;

c) procedures performed to ensure storage, and facilitate transportation and sale of goods.

10. Measures permitted to ensure storage, and facilitate transportation and sale of goods in a customs warehouse shall be identified by an order of the Minister for Finance of Georgia.

11. Goods damaged or spoiled in a customs warehouse as a result of force-majeure shall be subject to be placed under a customs procedure chosen by the declarant in the same form, in which the customs procedure would have been applied to damaged or spoiled goods entering the customs territory of Georgia.