☻ თავი 34. სასაქონლო ოპერაციები / Chapter XXXIV - Customs Procedures

საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎