მუხლი 226.-1 შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართისა და ნარჩენის ექსპორტის მომსახურების ტარიფი / Article 226-1 - Ferrous and/or non-ferrous scrap metal export service rates

შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართისა და შავი ან/და ფერადი ლითონების ნარჩენის ექსპორტის მომსახურების ტარიფის ოდენობა და გადახდის წესი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.

The amount and procedure of payment of export service tariff on ferrous and/or non-ferrous scrap metal and ferrous and/or non-ferrous metal waste shall be determined by an ordinance of the Government of Georgia.