მუხლი 224. ოქროს სია (ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორი) / Article 224 - Golden List (Authorised Economic Operator)

ოქროს სიაში შეყვანით პირს ენიჭება უფლება, კუთვნილი საქონლის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანისას ან/და გატანისას ისარგებლოს გამარტივებული პროცედურებით და იმპორტის გადასახდელების გადახდის განსხვავებული ვადებით.

97-Iს ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.

1. საგადასახადო ორგანო, საჭიროების შემთხვევაში, სხვა კომპეტენტურ ორგანოებთან კონსულტაციის შემდეგ, ამ მუხლის მე-3 ნაწილით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად გადასახადის გადამხდელს ანიჭებს ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის სტატუსს.

 2. ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორი სარგებლობს უსაფრთხოებასთან და დაცვასთან დაკავშირებული გამარტივებული საბაჟო კონტროლით ან/და გამარტივებული საბაჟო წესებით.

 3. გადასახადის გადამხდელს ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს, თუ იგი აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

 ა) მისი საქმიანობა შეესაბამება საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობას;

 ბ) მას აქვს კომერციული ან/და სატრანსპორტო აღრიცხვის მართვის ისეთი სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს შესაბამისი საბაჟო კონტროლის განხორციელებას;

 გ) იგი გადახდისუნარიანია;

 დ) მას აქვს უსაფრთხოებისა და დაცვის შესაბამისი სტანდარტი.

 4. ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის სტატუსის მიღების პირობები, გამარტივებული საბაჟო პროცედურებით სარგებლობის წესი და საქონლის ნუსხა, რომელზედაც არ ვრცელდება გამარტივებული საბაჟო ფორმალობები, განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.

1. A tax authority, if necessary after having consulted with other competent bodies, shall grant a tax payer the status of authorised economic operator according to the provisions under paragraph 3 of this article.

2. An authorised economic operator shall enjoy the simplified customs control and/or simplified customs regulations with respect to safety and security.

3. The status of authorised economic operator may be granted to a tax payer if he/she meets the following conditions:

a) his/her activity complies with the tax legislation of Georgia;

b) he/she has a commercial and/or transportation accounting management system that ensures implementation of an appropriate customs control;

c) he/she is solvent;

d) he/she has an appropriate safety and security standard.

4. Conditions for obtaining the status of authorised economic operator, the procedure for enjoying the simplified customs regulations, and the list of goods to which the simplified customs formalities do not apply shall be defined by an order of the Minister of Finance of Georgia.